Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Podmiotowe: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu w Dąbrowie Górniczej.

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-08. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-04.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29. Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Pan Hubert Gola, Pan Adrian Duda  tel. 32 262 37 39 wew. 230. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek, w którym znajduje się siedziba Powiatowego Urzędu Pracy, znajduje się przy ul. Jana III Sobieskiego 12 w Dąbrowie Górniczej. Dojazd do budynku oraz wejście główne znajdują się od strony ul. Moniuszki. Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i wypłaszczona. Wejście do budynku Urzędu posiada jeden stopień oraz podjazd odpowiedni dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym znajduje się dzwonek przywoławczy, z którego w razie potrzeby może skorzystać osoba niepełnosprawna w celu wezwania pomocy pracownika Urzędu. Budynek będący siedzibą Urzędu jest budynkiem dwukondygnacyjnym.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej  nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. Na schodach zamontowane są  poręcze. W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

W razie konieczności załatwienia sprawy przez osobę z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniach znajdujących się na I piętrze Urzędu, na wniosek klienta istnieje możliwość obsługi na parterze budynku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W Urzędzie brak pętli indukcyjnej. Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. Na schodach zamontowane są  poręcze. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem Urzędu, w pobliżu wejścia dla osób niepełnosprawnych ruchowo wyznaczono dwa miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym lub psem przewodnikiem ma prawo wstępu do budynku Urzędu. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego lub psa przewodnika w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego lub przewodnika i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej oferuje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online (zaleca się wcześniejszy kontakt z pracownikiem dąbrowskiego Urzędu Pracy w celu umówienia czy rezerwacji terminu rozmowy za pośrednictwem tłumacza języka migowego online).

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r., poz.1824) Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej informuje o środkach wspierających komunikowanie się z tutejszym Urzędem osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi" poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów.

Świadczone usługi będą bezpłatne i realizowane podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Urzędu tj. w Dąbrowie Górniczej, ul. Jana III Sobieskiego 12.

Zgodnie z art.12 ust.1 wyżej cytowanej ustawy osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z tutejszym Urzędem (w sprawach, dla których właściwy jest Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej) proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do:

Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej.
ul. Jana III Sobieskiego 12

41-300 Dąbrowa Górnicza
e-mail:
faks: 32 262 69 51
telefon: 32 262 37 39

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej

Kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Dąbrowie Górniczej możliwy jest poprzez:

 • pocztę: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Jana III Sobieskiego 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza
 • telefon: 32 262 37 39
 • faks: 32 262 69 51
 • e-mail:
 • Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej /PUPDG/SkrytkaESP
 • kontakt osobisty w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania.
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Raport o stanie zapewniania dostępności.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 346
21-03-31 12:18
Gola Hubert
NaN

Redakcja strony: Deklaracja dostępnościRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1410

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl